___________________________________________________________________________________________

FILMY PREZENTUJĄCE ZAWÓD

____________________________________________________________________________________________

Film ten zawiera:

• opis zawodu zgodny z terminologią i wytycznymi klasyfikacji zawodów,

• charakterystykę pracy w zawodzie przedstawioną w sposób zgodny z klasyfikacją zawodów,

• sposób uzyskania kwalifikacji zawodowych i możliwości kształcenia w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub studiach wyższych,

• informację o tym, co można robić po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, gdzie znaleźć pracę, jak się o nią ubiegać

lm prezentujący zawód, w tym także osoby wykonujące dany zawód oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód jest zaprezentowany z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się w zawodzie. Zawód widziany oczami pracodawcy – pożądane cechy pracownika, predyspozycje, zestaw pożądanych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych pracownika. Możliwości rozwoju zawodowego, perspektywa zarobków, prognozy zatrudnialności w zawodzie. Zawód widziany oczami pracownika- dlaczego zdecydował podjąć pracę w zawodzie, w jaki sposób uzyskał wykształcenie. Pozytywne i negatywne aspekty związane z pracą w zawodzie. Możliwości, jakie niesie praca w danym zawodzie, możliwa ścieżka kariery, perspektywa awansu. Zawód widziany oczami osoby uczącej się- dlaczego wybrała dany zawód, jak wygląda proces kształcenia, jakie możliwości zapewnia szkoła, czego oczekuje od przyszłej pracy. Film zakończony jest tablicą informacyjną prezentującą dostępne formy kształcenia w zawodzie.

____________________________________________________________________________________________

E-PODRĘCZNIKI

____________________________________________________________________________________________

1.Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

2.Podstawy patologii. Wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny

3.Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych w kontekście rozwoju psychofizycznego człowieka w poszczególnych fazach życia

4.Diagnozowanie pacjenta

5.Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

6.Promocja i profilaktyka zdrowia

7.Planowanie i organizowanie pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego

8.Higiena w zakładach ochrony zdrowia

9.Pielęgnowanie pacjenta – higiena osobista

10.Zabiegi lecznicze

11.Odżywianie i wydalanie

12.Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia – opieka nad chorym

13.Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

14.Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną

15.Wykonywanie czynności opiekuńczych

16.Wykonywanie czynności opiekuńczych

17.Etyka w pracy opiekuna medycznego

18.Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej