___________________________________________________________________________________________

FILMY PREZENTUJĄCE ZAWÓD

____________________________________________________________________________________________

Film ten zawiera:

• opis zawodu zgodny z terminologią i wytycznymi klasyfikacji zawodów,

• charakterystykę pracy w zawodzie przedstawioną w sposób zgodny z klasyfikacją zawodów,

• sposób uzyskania kwalifikacji zawodowych i możliwości kształcenia w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub studiach wyższych,

• informację o tym, co można robić po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, gdzie znaleźć pracę, jak się o nią ubiegać

Film prezentujący zawód, w tym także osoby wykonujące dany zawód oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód jest zaprezentowany z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się w zawodzie. Zawód widziany oczami pracodawcy – pożądane cechy pracownika, predyspozycje, zestaw pożądanych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych pracownika. Możliwości rozwoju zawodowego, perspektywa zarobków, prognozy zatrudnialności w zawodzie. Zawód widziany oczami pracownika- dlaczego zdecydował podjąć pracę w zawodzie, w jaki sposób uzyskał wykształcenie. Pozytywne i negatywne aspekty związane z pracą w zawodzie. Możliwości, jakie niesie praca w danym zawodzie, możliwa ścieżka kariery, perspektywa awansu. Zawód widziany oczami osoby uczącej się- dlaczego wybrała dany zawód, jak wygląda proces kształcenia, jakie możliwości zapewnia szkoła, czego oczekuje od przyszłej pracy. Film zakończony jest tablicą informacyjną prezentującą dostępne formy kształcenia w zawodzie.

____________________________________________________________________________________________

E-PODRĘCZNIKI

____________________________________________________________________________________________

1.Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

2.Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska

3.Wyznaczanie obciążeń w układach statycznych, kinematycznych i dynamicznych

4.Badanie materiałów konstrukcyjnych

5.Dobieranie materiałów konstrukcyjnych

6.Odwzorowywanie elementów maszyn

7.Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania

8.Stosowanie maszyn i urządzeń energetycznych oraz transportu wewnątrzzakładowego

9.Badanie układów elektrycznych i elektronicznych

10.Montowanie i sprawdzanie układów automatyki

11.Wykonywanie pomiarów warsztatowych

12.Zastosowanie podstawowych technik wytwarzania części maszyn

13.Identyfikowanie czynników środowiska pracy

14.Oddziaływanie przedsiębiorstwa przemysłowego na środowisko przyrodnicze

15.Podejmowanie działań w przypadku zagrożeń zdrowia i życia człowieka

16.Dostosowywanie środowiska pracy

17.Określanie wymagań stanowiska pracy

18.Posługiwanie się przepisami prawa pracy

19.Prowadzenie działalności gospodarczej

20.Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie pracy

21.Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

22.Wykonywanie obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy

23.Ocenianie ryzyka zawodowego

24.Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób