___________________________________________________________________________________________

FILMY PREZENTUJĄCE ZAWÓD

____________________________________________________________________________________________

Film ten zawiera:

• opis zawodu zgodny z terminologią i wytycznymi klasyfikacji zawodów,

• charakterystykę pracy w zawodzie przedstawioną w sposób zgodny z klasyfikacją zawodów,

• sposób uzyskania kwalifikacji zawodowych i możliwości kształcenia w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub studiach wyższych,

• informację o tym, co można robić po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, gdzie znaleźć pracę

Film prezentujący zawód, w tym także osoby wykonujące dany zawód oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód jest zaprezentowany z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się w zawodzie. Zawód widziany oczami pracodawcy – pożądane cechy pracownika, predyspozycje, zestaw pożądanych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych pracownika. Możliwości rozwoju zawodowego, perspektywa zarobków, prognozy zatrudnialności w zawodzie. Zawód widziany oczami pracownika- dlaczego zdecydował podjąć pracę w zawodzie, w jaki sposób uzyskał wykształcenie. Pozytywne i negatywne aspekty związane z pracą w zawodzie. Możliwości, jakie niesie praca w danym zawodzie, możliwa ścieżka kariery, perspektywa awansu. Zawód widziany oczami osoby uczącej się- dlaczego wybrała dany zawód, jak wygląda proces kształcenia, jakie możliwości zapewnia szkoła, czego oczekuje od przyszłej pracy. Film zakończony jest tablicą informacyjną prezentującą dostępne formy kształcenia w zawodzie.

____________________________________________________________________________________________

E-PODRĘCZNIKI

____________________________________________________________________________________________

1.1 Podstawy prawne organizacji ochrony osób i mienia

1.2 Zagrożenia bezpieczeństwa osób

1.3 Organizacja zespołów ochrony osób

1.4 Wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony osób

1.5 Taktyka działań ochronnych przy użyciu pojazdów

1.6 Środki przymusu bezpośredniego i broń palna w działaniach na rzecz ochrony osób

1.7 Środki porządkowe stosowane w ochronie osób

1.8 Sporządzanie dokumentacji ochronnej

2.1 Prawne podstawy ochrony mienia

2.2 Obiekty, obszary i urządzenia podlegające i niepodlegające obowiązkowej ochronie oraz specyfika ich ochrony

2.3 Stan osobowy oraz wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony fizycznej podczas ochrony mienia

2.4 Zakres czynności i działań pracowników ochrony fizycznej

2.5 Dokumentacja związana z ochroną mienia

2.6 Środki ochrony fizycznej stosowane podczas ochrony mienia

2.7 Zagrożenia bezpieczeństwa mienia

2.8 Plan ochrony obiektu

3.1 Podstawy prawne organizacji imprez masowych

3.2 Rodzaje imprez masowych i osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo

3.3 Służby porządkowe

3.4 Służby informacyjne

3.5 Środki ochrony fizycznej stosowane podczas imprez masowych

3.6 Dokumentowanie czynności ochronnych

3.7 Współpraca podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych