____________________________________________________________________________________________

FILMY PREZENTUJĄCE ZAWÓD

____________________________________________________________________________________________

Film ten zawiera:

• opis zawodu zgodny z terminologią i wytycznymi klasyfikacji zawodów,

• charakterystykę pracy w zawodzie przedstawioną w sposób zgodny z klasyfikacją zawodów,

• sposób uzyskania kwalifikacji zawodowych i możliwości kształcenia w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub studiach wyższych,

• informację o tym, co można robić po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, gdzie znaleźć pracę, jak się o nią ubiegać.

Film prezentujący zawód, w tym także osoby wykonujące dany zawód oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód jest zaprezentowany z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się w zawodzie. Zawód widziany oczami pracodawcy – pożądane cechy pracownika, predyspozycje, zestaw pożądanych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych pracownika. Możliwości rozwoju zawodowego, perspektywa zarobków, prognozy zatrudnialności w zawodzie. Zawód widziany oczami pracownika- dlaczego zdecydował podjąć pracę w zawodzie, w jaki sposób uzyskał wykształcenie. Pozytywne i negatywne aspekty związane z pracą w zawodzie. Możliwości, jakie niesie praca w danym zawodzie, możliwa ścieżka kariery, perspektywa awansu. Zawód widziany oczami osoby uczącej się- dlaczego wybrała dany zawód, jak wygląda proces kształcenia, jakie możliwości zapewnia szkoła, czego oczekuje od przyszłej pracy. Film zakończony jest tablicą informacyjną prezentującą dostępne formy kształcenia w zawodzie.

Film o zawodzie – technik turystyki wiejskiej w formacie flash video i MP4 oraz zdjęcia przedstawiające ten zawód.

____________________________________________________________________________________________

E-PODRĘCZNIKI

____________________________________________________________________________________________

1.Imprezy i usługi turystyczne

2.Informacja geograficzna i turystyczna

3.Wybrane elementy geografii turystycznej

4.Atrakcyjność turystyczna Polski

5.Atrakcyjność turystyczna Europy

6.Programowanie imprez turystycznych

7.Współpraca z usługodawcami

8.Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych

9.Wyposażenie bazy do prowadzenia usług agroturystycznych

10.Regulacje prawne dla obiektów świadczących usługi noclegowe

11.Kategoryzacja bazy noclegowej

12.Gospodarstwo rolne

13.Produkcja rolnicza w gospodarstwie agroturystycznym

14.Usługi turystyczne


MATERIAŁY POMOCNICZE


Wstęp do programowania imprez turystycznych