KIERUNKI KSZTAŁCENIA


Ogrodnik to zawód poszukiwany na europejskich rynkach pracy. Jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe,
produkować warzywa, owoce i rośliny ozdobne; prowadzić plantacje i sady owocowe oraz własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowym.

Kariera

Absolwent w zawodzie ogrodnika zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do podejmowania pracy w jednostkach prowadzących
plantacje towarowe, uprawy ekologiczne , jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni, jednostkach administracji samorządowej m.in. w wydziałach
urządzania i pielęgnacji zieleni, w kwiaciarniach, w szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych

Forma nauki: KURS (10 miesięcy)

Wymagania: wykształcenie przynajmniej na poziomie podstawowym

Uzyskane kwalifikacje: OGR.02 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

KWALIFIKACJA DAJE WYKSZTAŁCENIE ROLNICZE, UMOŻLIWIAJĄC UBIEGANIE SIĘ
O DOTACJE UNIJNE I NABYWANIE ZIEMI!!!


Opiekun medyczny to najbardziej uniwersalny kierunek medyczny, gdyż po jego ukończeniu można pracować zarówno z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i z takimi, którzy pomocy wymagają stale (starszymi, niepełnosprawnymi). Umiejętności nabyte na tym kierunku stanowią podstawę wszystkich zawodów medycznych kształconych na poziomie szkoły policealnej, które mogą być uzupełnione jedynie dodatkową kwalifikacją.

Kariera

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Forma nauki: SZKOŁA (1,5 roku)

Wymagania: wykształcenie średnie

Uzyskane kwalifikacje: MED. 14 – Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.


Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia

Kariera

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach ochrony zdrowia, a także gabinetach stomatologicznych czy kosmetycznych.

Forma nauki: SZKOŁA (1 rok)

Wymagania: wykształcenie średnie

Uzyskane kwalifikacje: MED. 12 – Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.


Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji
publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi
zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji.

Kariera

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, ale także w sektorze prywatnym – firmach konsultingowych, fundacjach, organizacjach społecznych, zakładach usługowych. Równie często znajduje zatrudnienie w bankach, urzędach oraz firmach ubezpieczeniowych. Może też świadczyć usługi doradcze w zakresie obsługi jednostek administracyjnych.

Forma nauki: SZKOŁA (2 lata)

Wymagania: wykształcenie średnie

Uzyskane kwalifikacje: EKA.01 – Obsługa klienta w jednostkach administracji


Technik ochrony fizycznej osób i mienia to osoba, której zadaniem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa ochranianych osób lub obszarów. Do jego obowiązków należy planowanie ochrony,  wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, zabezpieczanie imprez masowych. W stanie absolutnej konieczności technik ochrony fizycznej i mienia ma uprawnienia, by posługiwać się bronią palną. Osoba, która chciałaby zdobyć kwalifikacje do pracy w ochronie, powinna być opanowana, spostrzegawcza i dyskretna. Odwaga i dobra pamięć to również ważne cechy kandydata na to stanowisko. Opanowanie oraz umiejętność pracy w stresie są niezbędne,  by pracować w ochronie. Absolwent kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien mieć dobrą pamięć i właściwą koordynację wzrokowo-ruchową.

Kariera

Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie na różnych szczeblach w agencjach ochrony, firmach szkoleniowych. Po uzyskaniu koncesji otrzymają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej i założenia własnej agencji ochrony.

Forma nauki: SZKOŁA (2 lata)

Wymagania: wykształcenie średnie

Uzyskane kwalifikacje: BPO.02 – Ochrona osób i mienia.


Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.

Kariera

Osoby, które ukończą kierunek florysty mają możliwość pracy w kwiaciarni lub otwarcia własnej działalności w tym zakresie. Coraz popularniejsze stają się także różnego rodzaju firmy dekoratorskie. Zajmują się one przygotowywaniem wystrojów sal na przyjęcia takie jak śluby, komunie czy chrzciny. Innym miejsce, gdzie floryści znajdą dla siebie miejsce są firmy świadczące usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych.

Forma nauki: SZKOŁA/KURS (1 rok)

Wymagania: wykształcenie średnie

Uzyskane kwalifikacje: OGR.01 – Wykonywanie kompozycji florystycznych.


Technik usług pocztowych i finansowych to zawód należący do gałęzi usług prężnie rozwijających się w gospodarce naszego kraju. Duża konkurencja na rynku usług wymusza na firmach podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez terminowość, bezpieczeństwo i niezawodność, konkurencyjność cen, dostępność do świadczonych usług oraz profesjonalna obsługa klienta. Rynek pracy oczekuje na wykwalifikowanych pracowników, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy pocztowo-kurierskiej.

Kariera

Absolwentom pracę oferują operatorzy o zasięgu ogólnopolskim (Poczta Polska, DHL EXPRESS (Poland), InPost, DPD Polska) jak i lokalnym, natomiast osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową.

Forma nauki: SZKOŁA (1 rok)

Wymagania: wykształcenie średnie

Uzyskane kwalifikacje: EKA.08 Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań ekspedycyjno-rozdzielczych


Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) zajmuje się prowadzeniem rejestrów oraz wyjaśnieniem przyczyn wypadków w zakładzie pracy. Dba on także o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania zasad BHP. Ważnym elementem działalności specjalisty BHP jest prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładów pracy. Mają one przygotować kadrę do bezpiecznego wykonywania swoich zadań i zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków. Specjalista ds. BHP przygotowuje również analizy, raporty i zaświadczenia.

Kariera

Absolwent kierunku może podjąć pracę na stanowisku technik BHP między innymi w zakładach pracy, służbach BHP, Urzędach Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP.

Forma nauki: SZKOŁA (1,5 roku)

Wymagania: wykształcenie średnie

Uzyskane kwalifikacje:
BPO.01 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy


Techniku Usług Kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce.

Kariera

Jako technik usług kosmetycznych możesz pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotować się do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

Forma nauki: SZKOŁA (2 lata)

Wymagania: wykształcenie średnie

Uzyskane kwalifikacje:
FRK.04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych


Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych,
kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Kariera

Asystent osoby niepełnosprawnej może znaleźć pracę w domach pomocy społecznej, sanatoriach, szpitalach, hospicjach, ośrodkach adaptacyjnych czy środowiskowych domach samopomocy.

Forma nauki: SZKOŁA (1 rok)

Wymagania: wykształcenie średnie

Uzyskane kwalifikacje: SPO.01 – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej