REKRUTACJA ONLINE

WYPEŁNIJ PODANIE PRZEZ INTERNET

Rekrutacja na kierunki rozpoczynające naukę od stycznia 2022 r.


Wybierz kierunek

Seria i nr dowodu osobistego (wymagane)

Deklaruję dobrowolną wpłatę składki na radę słuchaczy w wysokości
20zł miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca

Załączniki

Skan ostatniego świadectwa ukończenia szkoły

Zdjęcie (Obowiązek przesłania zdjęcia mają tylko Ci kandydaci, którzy chcą posiadać legitymację szkolną )

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz wizerunku utrwalonego jako fotografia i/lub nagranie video w celu promocji na stronie internetowej szkoły, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922.