Zarządzenie nr 3/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu

z dnia 24 października 2020 r.

w sprawie realizowania zadań szkoły w okresie od dnia
24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r.
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami.
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje:

§ 1

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli od dnia 24 kwietnia 2020r. do 8 listopada 2020r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu słuchaczy do szkoły, do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platformy GOOGLE MEET, szkolnej strony internetowej www.publicznastoraciaz.pl, bezpłatnych programów edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi. Nauczyciele mogą korzystać z całego sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole lub w domu po wypełnieniu stosownego oświadczenia przesłanego na adresy e-mail.

§ 3

Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z ww. podstawami prawnymi możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz oceniania i klasyfikowania słuchaczy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

§ 4

Nauczyciele Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu w okresie od 24 października do
8 listopada 2020 r. lub do odwołania zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani do prowadzenia kształcenia na odległość. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
Nauczyciele zobowiązani są dokumentować swoją pracę ze słuchaczami poprzez cotygodniowe składanie dyrektorowi szkoły sprawozdań ze swojej pracy w formie elektronicznej. Sprawozdania powinny zawierać informacje dotyczące :

 • tematu zrealizowanych zajęć ,
 • ilości uczestniczących w nich słuchaczy,
 • ocen uzyskanych z krótkich testów podsumowujących omawiany temat,
 • sposobu realizacji podstawy programowej,
 • zdobytych przez słuchaczy wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Nauczyciele na prośbę słuchacza mają obowiązek wskazania źródeł oraz materiałów niezbędnych w procesie dalszego kształcenia.

§ 5

1. Dyrektor Szkoły z nauczycielami ustalił tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych oddziałów w dotychczasowym wymiarze.

2. Dyrektor Szkoły określił formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela ze słuchaczami w następujący sposób:

– każdy nauczyciel pełni dyżur za pomocą środków elektronicznych lub telefonu i służy radą
i konsultacjami na życzenie słuchaczy w dni i godzinach, kiedy powinien prowadzić zajęcia według tygodniowego rozkładu(planu) nauczania.

3. Organizując słuchaczom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać
o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez słuchaczy z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

4. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela za pomocą: komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platformy GOOGLE MEET, szkolnej strony internetowej www.publicznastoraciaz.pl, a także tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych
w pasmach edukacyjnych programów telewizyjnych i radiowych.

§ 6

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do poinformowania słuchaczy
o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach realizacji uczenia się
w domu, a także sposobu monitorowania i oceniania postępów w nauce.

§ 7

Dyrektor Szkoły ustalił w uzgodnieniu z nauczycielami, że wiedza i postępy w nauce będą monitorowane i sprawdzane poprzez wykonywanie zadań w szczególności na platformie GOOGLE MEET oraz zadań wykonanych z wykorzystaniem każdych  innych dostępnych środków komunikacji zdalnej.

§ 8

1. Dyrektor Szkoły do realizacji kształcenia zdalnego wykorzystuje platformę GOOGLE MEET oraz inne formy zdalnego porozumiewania się ze słuchaczami.

2. Dyrektor Szkoły informuje, że platforma GOOGLE MEET to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone materiały edukacyjne zawierające materiały do realizowania podstaw programowych oraz programów nauczania dla zawodów prowadzonych przez szkołę. Platforma umożliwia śledzenie postępów osób uczących się oraz czasu pracy nauczyciela.

3. Dyrektor szkoły zachęca słuchaczy i nauczycieli do wykorzystania, obok platformy GOOGLE MEET, materiałów edukacyjnych na platformie www.e-podreczniki.pl
i wykorzystania ich do pogłębiania wiedzy oraz do realizowania zadań edukacji zdalnej.

§ 9

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom i słuchaczom w celu realizacji kształcenia na odległość.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020r. i obowiązuje do odwołania.

Dyrektor PSP STO w Raciążu


Zarządzenie nr 2/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu
z dnia 16 października 2020 r.


w sprawie wprowadzenia z dniem 19 października w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu nauczania hybrydowego.
Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.216.0001830,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczanie.html


Zarządzenie nr 1/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

§1

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość
  z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych słuchaczy, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 1. Zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie z planem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

§2

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznej Szkoły Policealnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmieniona zostaje organizacja pracy szkoły. Nauczanie odbywać się będzie wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 1. Kształcenie na odległość będzie realizowane głównie z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej oraz powszechnych komunikatorów społecznościowych, telefonów i poczty elektronicznej .
 • Przez pierwsze dwa tygodnie kształcenia na odległość będziemy korzystali ze szkolnej platformy edukacyjnej. Systematycznie będą uruchamiane inne systemy komunikacji, o czym będą informacje na szkolnej platformie edukacyjnej oraz poprzez wysłanie wiadomości sms.
 1. Nauczyciele z poszczególnych kierunków kształcenia zobowiązani są do:

– przygotowania materiałów edukacyjnych z prowadzonego przedmiotu ,na każdą jednostkę lekcyjną , zgodnie z harmonogramem zajęć,

– materiały te będą udostępnione słuchaczom na stronie szkoły www.publicznastoraciaz.pl w zakładce NAUCZANIE ZDLANE

– nauczyciel po zakończeniu każdej partii omawianego tematu przygotowuje krótki test (10 pytań), który jest podstawą zaliczenia cząstkowego i jednocześnie dowodem na uczestniczenie słuchacza w zajęciach

 1. Słuchacz zobowiązany jest do rozwiązania testu i przesłania na szkolny adres poczty elektronicznej pspraciaz@gmail.com w dniu prowadzonych zajęć .
 2. Jeśli lekcja realizowana jest w trybie, gdzie słuchacz w inny sposób potwierdza obecność, wówczas nauczyciel wpisuje na tej podstawie frekwencję do sprawozdania ze zrealizowanych zajęć.

§3

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wszelkie informacje będą przekazywane słuchaczom i nauczycielom poprzez kontakt telefoniczny (rozmowy lub wysyłane wiadomości SMS, MMS), e-mailowy lub za pośrednictwem strony internetowej szkoły: www.publicznastoraciaz.pl; na której zamieszczane będą niezbędne dokumenty m.in.: podania, zaświadczenia, deklaracje o przystąpieniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i inne.
 1. W ważnych sprawach należy kontaktować się z pracownikami szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00; sobota-niedziela od 8.00 do 12.00
 • Szałkowska Hanna

tel. 601 985 600; adres e-mail: szaha1@wp.pl

 • Ciarkowski Marcin

tel. 515 272 633; adres e-mail: marcin-ciarkowski1@wp.pl

 • Mikołajewski Marek

tel. 698 141 077; adres e-mail: mikolajewskimarek@wp.pl

 • Kuskowski Krzysztof

tel. 501 356 118; adres e-mail: krzychok1@wp.pl

 1. Słuchacze mogą kontaktować się ze szkołą wysyłając e-maile lub dzwoniąc do pracowników szkoły.
 1. Słuchacze mogą przesyłać dokumenty na szkolny adres poczty elektronicznej pspraciaz@gmail.com.
 1. Współpraca słuchaczy i nauczycieli odbywać się będzie:
 • za pośrednictwem szkolnej platformy edukacyjnej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • poprzez rozmowy telefoniczne,
 • poprzez przesyłanie wiadomości SMS, MMS,
 • poprzez serwisy społecznościowe typu Facebook, Messenger i inne.
 1. Nauczyciele będą do dyspozycji słuchaczy w godzinach prowadzonych przez nich zajęć zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.

§4

 1. Nauczyciele z poszczególnych kierunków kształcenia zobowiązani są do:
 • przygotowania materiałów edukacyjnych z prowadzonego przedmiotu, zgodnie z harmonogramem zajęć,
 • udostępnienia tych materiałów słuchaczom na stronie szkoły ,w zakładce nauczanie zdalne,
 • dyspozycyjności i dostępności dla słuchaczy w czasie prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem dostępnych, zdalnych form nauczania (telefony i komputery – rozmowy, wiadomości SMS, MMS, korespondencja elektroniczna, wideokonferencje, czaty z wykorzystaniem serwisów społecznościowych, itp.

2. Tygodniowy zakres treści nauczania dla słuchaczy z poszczególnych kierunków kształcenia nie może być bardziej obszerny, niż w przypadku tradycyjnej formy prowadzenia zajęć i musi być zgodny z obowiązującą podstawą programową dla poszczególnych zawodów.

§5

 1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do:
 • opracowania i przesłania do administratora szkolnej strony bieżących materiałów na zajęcia prowadzone zdalnie,
 • opracowania do każdej partii omawianego materiału, krótkich testów sprawdzających (po 10 pytań),
 • opracowania materiałów na repetytorium,
 • opracowania semestralnych testów zaliczeniowych (po 40 pytań), testów na kolokwium (po 20 pytań), testów egzaminacyjnych (po 20 pytań z każdego przedmiotu).
 1. Postępy słuchaczy oraz sposób weryfikacji wiedzy i zdobyte umiejętności monitorowane będą przez nauczycieli poprzez sprawdzanie i ocenę rozwiązanych i przesyłanych przez słuchaczy testów podsumowujących realizowaną partię materiału .
 1. Nauczyciele zobowiązani są dokumentować swoją pracę ze słuchaczami poprzez cotygodniowe składanie dyrektorowi szkoły sprawozdań w formie elektronicznej. Sprawozdania powinny zawierać informacje dotyczące :
 • tematu zrealizowanych zajęć ,
 • ilości uczestniczących w nich słuchaczy,
 • ocen uzyskanych z krótkich testów podsumowujących omawiany temat lub innej ocenianej formy aktywności
 • sposobu realizacji podstawy programowej,
 • zdobytych przez słuchaczy wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Nauczyciele na prośbę słuchacza mają obowiązek wskazania źródeł oraz materiałów niezbędnych w procesie kształcenia.

 1. W trakcie trwania zdalnego nauczania nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia dowodów swojej pracy, takich jak:
 • wysyłane materiały,
 • zlecone prace do wykonania,
 • sprawdzone testy, oceny z testów i inne formy aktywności.
 1. Nauczyciele ustalają z dyrektorem potrzebę modyfikacji programów nauczania.
 1. Nauczyciele, na polecenie dyrektora, zobowiązani są do przedstawienia mu wszelkich prac nadesłanych przez słuchaczy w formie elektronicznej.
 1. Nauczyciele mają obowiązek wskazać w jaki sposób słuchacze mogą się z nimi kontaktować. Kontakty zostaną przekazane słuchaczom w celu realizacji zajęć w sposób zdalny: adres e-mail (obowiązkowo – może być nowo utworzony na potrzeby kształcenia zdalnego), numer telefonu, serwisy społecznościowe.

§6

 1. Słuchacze mają obowiązek korzystać z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych:

https://www.publicznastoraciaz.pl/home/nauczanie-zdalne/

https://www.publicznastoraciaz.pl/kursy-on-line/

 1. Słuchacze mają możliwość konsultacji z nauczycielami za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wysyłanych wiadomości SMS, MMS, mediów społecznościowych w godzinach prowadzonych przez nich zajęć zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

§7

Formy realizacji zajęć zdalnych:

1. Z wykorzystaniem szkolnej strony internetowej, na której zamieszczane będą materiały edukacyjne nadesłane przez nauczycieli, innych stron internetowych i platform proponowanych słuchaczom przez nauczycieli przedmiotu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisje Egzaminacyjne.

 1. Poprzez podejmowanie przez słuchacza aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy słuchacza.
 1. Z wykorzystaniem zdalnych środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielami, a słuchaczami.
 1. Przez informowanie słuchaczy o dostępnych materiałach.

§8

 1. Kolokwia, zaliczenia semestralne, egzaminy semestralne kończące semestr
  i klasyfikacyjne, jak również ewentualne zaliczenia i egzaminy poprawkowe, odbywać się będą w sposób zdalny za pomocą szkolnej platformy egzaminacyjnej.
 1. Każdy słuchacz otrzyma indywidualny login, umożliwiający dostęp do platformy egzaminacyjnej.
 1. O zaliczeniu kolokwium lub egzaminu decydować będzie liczba zdobytych punktów. Oceny wystawiane będą zgodnie z podanymi poniżej kryteriami.
 1. Warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów semestralnych

i kolokwiów ustalone będą po konsultacji z nauczycielami i odbywać się będą zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

 1. Informacja o terminach zaliczeń i egzaminów umieszczona będzie na stronie szkoły oraz przekazana poprzez wysłanie wiadomości SMS do każdego słuchacza.

§9

Zakres prowadzonych zajęć

 1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzone będą się w zakresie:
 • teoretycznych przedmiotów zawodowych;
 • zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .
 1. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli dotychczas nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.
 1. W przypadku praktyk zawodowych słuchaczy szkoły policealnej, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, praktyki realizowane będą do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktycznych dla słuchaczy odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

§10

Dopuszcza się możliwość modyfikacji treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć na poszczególnych kierunkach kształcenia w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r., mając na uwadze między innymi: możliwości psychofizyczne słuchaczy, podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego i/lub ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

§11

Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z zarządzeniem nr 1/2020 i przyjęcie go do realizacji poprzez wysłanie na e-mail pspraciaz@gmail.com wiadomości o treści: Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie do realizacji zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu.

(-) Łukasz Palmowski

Dyrektor

Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu


SZANOWNI SŁUCHACZE!

DYREKCJA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ STO W RACIĄŻU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W WAŻNYCH SPRAWACH NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKAMI SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 – 16.00

Szałkowska Hanna tel. 601 985 600 adres e-mail: szaha1@wp.pl

Ciarkowski Marcin tel. 515272633/518967702 adres e-mail: marcin-ciarkowski1@wp.pl

Mikołajewski Marek tel. 698 141 077 adres e-mail: mikolajewskimarek@wp.pl

Kuskowski Krzysztof tel.. 501 356 118 adres e-mail: krzychok1@wp.pl

Dział techniczny – Wierzchowski Damian adres e-mail: wierzchowski.damian@storaciaz.pl 

NA STRONIE (kliknij tutaj) ZAMIESZCZANE SĄ MATERIAŁY EDUKACYJNE, TAKIE JAK PREZENTACJE FILMY I INNE PRZYGOTOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI.


DRODZY SŁUCHACZE

Serdecznie gratulujemy zdanych egzaminów .

Osoby, które nie zdobyły wymaganej do zdania egzaminu państwowego ilości punktów, muszą w trybie pilnym (do 30 marca) złożyć deklaracje z danej kwalifikacji o przystąpienie do poprawkowego egzaminu państwowego w m-cu czerwcu 2020 r.

Z uwagi na wprowadzenie w kraju stanu zagrożenia epidemicznego ,zobowiązującego do ograniczania kontaktów bezpośrednich, prosimy korzystać z informacji i dokumentów umieszczonych na stronach szkoły: www.pspraciaz.pl; www.publicznastoraciaz.pl .

Deklaracje należy pobrać ze strony, wypełnić, zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres
e-mail szkoły: pspraciaz@gmail.com

W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny, aby można było zorganizować przyjęcie dokumentów w wyznaczonym dniu i godzinach w szkole.

Z pozdrowieniami

Dyrekcja szkoły