TECHNIK MASAŻYSTA

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu uprzejmie informuje Słuchaczy kierunku Technik Masażysta , że z powodu ogłoszenia stanu epidemii koronowirusa , w dniach 28 i 29 marca 2020 roku nie odbędzie się wcześniej planowany certyfikowany kurs masażu w zakresie (sobota – masaż prenatalny, niedziela – kinesiotaping).

Kurs zrealizowany będzie w terminie późniejszym, po odwołaniu stanu epidemii .

O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani wiadomością sms i telefonicznie.

Dyrektor szkoły

Łukasz Palmowski


Zarządzenie nr 1/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

§1

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość
  z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych słuchaczy, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 1. Zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie z planem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

§2

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznej Szkoły Policealnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmieniona zostaje organizacja pracy szkoły. Nauczanie odbywać się będzie wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 1. Kształcenie na odległość będzie realizowane głównie z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej oraz powszechnych komunikatorów społecznościowych, telefonów i poczty elektronicznej .
 • Przez pierwsze dwa tygodnie kształcenia na odległość będziemy korzystali ze szkolnej platformy edukacyjnej. Systematycznie będą uruchamiane inne systemy komunikacji, o czym będą informacje na szkolnej platformie edukacyjnej oraz poprzez wysłanie wiadomości sms.
 1. Nauczyciele z poszczególnych kierunków kształcenia zobowiązani są do:

– przygotowania materiałów edukacyjnych z prowadzonego przedmiotu ,na każdą jednostkę lekcyjną , zgodnie z harmonogramem zajęć,

– materiały te będą udostępnione słuchaczom na stronie szkoły www.publicznastoraciaz.pl w zakładce NAUCZANIE ZDLANE

– nauczyciel po zakończeniu każdej partii omawianego tematu przygotowuje krótki test (10 pytań), który jest podstawą zaliczenia cząstkowego i jednocześnie dowodem na uczestniczenie słuchacza w zajęciach

 1. Słuchacz zobowiązany jest do rozwiązania testu i przesłania na szkolny adres poczty elektronicznej pspraciaz@gmail.com w dniu prowadzonych zajęć .
 2. Jeśli lekcja realizowana jest w trybie, gdzie słuchacz w inny sposób potwierdza obecność, wówczas nauczyciel wpisuje na tej podstawie frekwencję do sprawozdania ze zrealizowanych zajęć.

§3

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wszelkie informacje będą przekazywane słuchaczom i nauczycielom poprzez kontakt telefoniczny (rozmowy lub wysyłane wiadomości SMS, MMS), e-mailowy lub za pośrednictwem strony internetowej szkoły: www.publicznastoraciaz.pl; na której zamieszczane będą niezbędne dokumenty m.in.: podania, zaświadczenia, deklaracje o przystąpieniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i inne.
 1. W ważnych sprawach należy kontaktować się z pracownikami szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00; sobota-niedziela od 8.00 do 12.00
 • Szałkowska Hanna

tel. 601 985 600; adres e-mail: szaha1@wp.pl

 • Ciarkowski Marcin

tel. 515 272 633; adres e-mail: marcin-ciarkowski1@wp.pl

 • Mikołajewski Marek

tel. 698 141 077; adres e-mail: mikolajewskimarek@wp.pl

 • Kuskowski Krzysztof

tel. 501 356 118; adres e-mail: krzychok1@wp.pl

 1. Słuchacze mogą kontaktować się ze szkołą wysyłając e-maile lub dzwoniąc do pracowników szkoły.
 1. Słuchacze mogą przesyłać dokumenty na szkolny adres poczty elektronicznej pspraciaz@gmail.com.
 1. Współpraca słuchaczy i nauczycieli odbywać się będzie:
 • za pośrednictwem szkolnej platformy edukacyjnej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • poprzez rozmowy telefoniczne,
 • poprzez przesyłanie wiadomości SMS, MMS,
 • poprzez serwisy społecznościowe typu Facebook, Messenger i inne.
 1. Nauczyciele będą do dyspozycji słuchaczy w godzinach prowadzonych przez nich zajęć zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.

§4

 1. Nauczyciele z poszczególnych kierunków kształcenia zobowiązani są do:
 • przygotowania materiałów edukacyjnych z prowadzonego przedmiotu, zgodnie z harmonogramem zajęć,
 • udostępnienia tych materiałów słuchaczom na stronie szkoły ,w zakładce nauczanie zdalne,
 • dyspozycyjności i dostępności dla słuchaczy w czasie prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem dostępnych, zdalnych form nauczania (telefony i komputery – rozmowy, wiadomości SMS, MMS, korespondencja elektroniczna, wideokonferencje, czaty z wykorzystaniem serwisów społecznościowych, itp.

2. Tygodniowy zakres treści nauczania dla słuchaczy z poszczególnych kierunków kształcenia nie może być bardziej obszerny, niż w przypadku tradycyjnej formy prowadzenia zajęć i musi być zgodny z obowiązującą podstawą programową dla poszczególnych zawodów.

§5

 1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do:
 • opracowania i przesłania do administratora szkolnej strony bieżących materiałów na zajęcia prowadzone zdalnie,
 • opracowania do każdej partii omawianego materiału, krótkich testów sprawdzających (po 10 pytań),
 • opracowania materiałów na repetytorium,
 • opracowania semestralnych testów zaliczeniowych (po 40 pytań), testów na kolokwium (po 20 pytań), testów egzaminacyjnych (po 20 pytań z każdego przedmiotu).
 1. Postępy słuchaczy oraz sposób weryfikacji wiedzy i zdobyte umiejętności monitorowane będą przez nauczycieli poprzez sprawdzanie i ocenę rozwiązanych i przesyłanych przez słuchaczy testów podsumowujących realizowaną partię materiału .
 1. Nauczyciele zobowiązani są dokumentować swoją pracę ze słuchaczami poprzez cotygodniowe składanie dyrektorowi szkoły sprawozdań w formie elektronicznej. Sprawozdania powinny zawierać informacje dotyczące :
 • tematu zrealizowanych zajęć ,
 • ilości uczestniczących w nich słuchaczy,
 • ocen uzyskanych z krótkich testów podsumowujących omawiany temat lub innej ocenianej formy aktywności
 • sposobu realizacji podstawy programowej,
 • zdobytych przez słuchaczy wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Nauczyciele na prośbę słuchacza mają obowiązek wskazania źródeł oraz materiałów niezbędnych w procesie kształcenia.

 1. W trakcie trwania zdalnego nauczania nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia dowodów swojej pracy, takich jak:
 • wysyłane materiały,
 • zlecone prace do wykonania,
 • sprawdzone testy, oceny z testów i inne formy aktywności.
 1. Nauczyciele ustalają z dyrektorem potrzebę modyfikacji programów nauczania.
 1. Nauczyciele, na polecenie dyrektora, zobowiązani są do przedstawienia mu wszelkich prac nadesłanych przez słuchaczy w formie elektronicznej.
 1. Nauczyciele mają obowiązek wskazać w jaki sposób słuchacze mogą się z nimi kontaktować. Kontakty zostaną przekazane słuchaczom w celu realizacji zajęć w sposób zdalny: adres e-mail (obowiązkowo – może być nowo utworzony na potrzeby kształcenia zdalnego), numer telefonu, serwisy społecznościowe.

§6

 1. Słuchacze mają obowiązek korzystać z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych:

https://www.publicznastoraciaz.pl/home/nauczanie-zdalne/

https://www.publicznastoraciaz.pl/kursy-on-line/

 1. Słuchacze mają możliwość konsultacji z nauczycielami za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wysyłanych wiadomości SMS, MMS, mediów społecznościowych w godzinach prowadzonych przez nich zajęć zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

§7

Formy realizacji zajęć zdalnych:

1. Z wykorzystaniem szkolnej strony internetowej, na której zamieszczane będą materiały edukacyjne nadesłane przez nauczycieli, innych stron internetowych i platform proponowanych słuchaczom przez nauczycieli przedmiotu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisje Egzaminacyjne.

 1. Poprzez podejmowanie przez słuchacza aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy słuchacza.
 1. Z wykorzystaniem zdalnych środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielami, a słuchaczami.
 1. Przez informowanie słuchaczy o dostępnych materiałach.

§8

 1. Kolokwia, zaliczenia semestralne, egzaminy semestralne kończące semestr
  i klasyfikacyjne, jak również ewentualne zaliczenia i egzaminy poprawkowe, odbywać się będą w sposób zdalny za pomocą szkolnej platformy egzaminacyjnej.
 1. Każdy słuchacz otrzyma indywidualny login, umożliwiający dostęp do platformy egzaminacyjnej.
 1. O zaliczeniu kolokwium lub egzaminu decydować będzie liczba zdobytych punktów. Oceny wystawiane będą zgodnie z podanymi poniżej kryteriami.
 1. Warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów semestralnych

i kolokwiów ustalone będą po konsultacji z nauczycielami i odbywać się będą zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

 1. Informacja o terminach zaliczeń i egzaminów umieszczona będzie na stronie szkoły oraz przekazana poprzez wysłanie wiadomości SMS do każdego słuchacza.

§9

Zakres prowadzonych zajęć

 1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzone będą się w zakresie:
 • teoretycznych przedmiotów zawodowych;
 • zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .
 1. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli dotychczas nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.
 1. W przypadku praktyk zawodowych słuchaczy szkoły policealnej, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, praktyki realizowane będą do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktycznych dla słuchaczy odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

§10

Dopuszcza się możliwość modyfikacji treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć na poszczególnych kierunkach kształcenia w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r., mając na uwadze między innymi: możliwości psychofizyczne słuchaczy, podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego i/lub ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

§11

Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z zarządzeniem nr 1/2020 i przyjęcie go do realizacji poprzez wysłanie na e-mail pspraciaz@gmail.com wiadomości o treści: Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie do realizacji zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu.

(-) Łukasz Palmowski

Dyrektor

Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu


SZANOWNI SŁUCHACZE!

DYREKCJA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ STO W RACIĄŻU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W WAŻNYCH SPRAWACH NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKAMI SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 – 16.00

Szałkowska Hanna tel. 601 985 600 adres e-mail: szaha1@wp.pl

Ciarkowski Marcin tel. 515272633/518967702 adres e-mail: marcin-ciarkowski1@wp.pl

Mikołajewski Marek tel. 698 141 077 adres e-mail: mikolajewskimarek@wp.pl

Kuskowski Krzysztof tel.. 501 356 118 adres e-mail: krzychok1@wp.pl

Dział techniczny – Wierzchowski Damian adres e-mail: wierzchowski.damian@storaciaz.pl 

NA STRONIE (kliknij tutaj) ZAMIESZCZANE SĄ MATERIAŁY EDUKACYJNE, TAKIE JAK PREZENTACJE FILMY I INNE PRZYGOTOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI.


DRODZY SŁUCHACZE

Serdecznie gratulujemy zdanych egzaminów .

Osoby, które nie zdobyły wymaganej do zdania egzaminu państwowego ilości punktów, muszą w trybie pilnym (do 30 marca) złożyć deklaracje z danej kwalifikacji o przystąpienie do poprawkowego egzaminu państwowego w m-cu czerwcu 2020 r.

Z uwagi na wprowadzenie w kraju stanu zagrożenia epidemicznego ,zobowiązującego do ograniczania kontaktów bezpośrednich, prosimy korzystać z informacji i dokumentów umieszczonych na stronach szkoły: www.pspraciaz.pl; www.publicznastoraciaz.pl .

Deklaracje należy pobrać ze strony, wypełnić, zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres
e-mail szkoły: pspraciaz@gmail.com

W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny, aby można było zorganizować przyjęcie dokumentów w wyznaczonym dniu i godzinach w szkole.

Z pozdrowieniami

Dyrekcja szkoły